Anu Kortelainen

Puheterapeutti, FM 

Työnohjaaja

Puheterapeuttina työskentelen on asiakkaana olevan lapsen, sekä hänen perheen ja lähiyhteisön tarpeita kuunnellen. Pyrin työssäni luomaan avoimen keskustelun kuntoutuksen tavoitteista sekä niihin realistisesti käytettävissä olevista keinoista ja voimavaroista.

Kuntoutusprosesseissa minulle on tärkeää lapsen lähiaikuisten säännöllinen tapaaminen ja ajankohtaisista asioista keskusteleminen, sekä kuntoutusprosessin arvioiminen yhdessä. Tavoitteenani on tukea lapsen kehitystä ja oppimista yhdessä lapsen vanhempien ja muiden lähiaikuisten kanssa. Tuon ammatillisen osaamiseni ja työssä muodostuneen kokemukseni edistämään lapsen kehitystä.

Työssäni puheterapeuttina olen päässyt tutustumaan monenlaisten vuorovaikutuksen, puheen- ja kielen kehityksen sekä laajempien kehitysvaikeuksien maailmaan. Tärkeimmäksi oivallukseksi on noussut ajatus, että jokaisella asiakkaalla on kuntoutusprosessissa hyödynnettävät vahvuudet. Puheterapeuttina haluan työskennellä luovasti ja tilaa antaen, asiakkaani yksilöllisyyttä arvostaen.                        


Maijaliisa Mikkonen
Puheterapeutti,FM                                                                                              Sairaanhoitaja, AMK

Lasten kielellis-kognitiivisten haasteiden ja vaikeuksien sekä puhemotoristen häiriöiden kuntoutus ovat tällä hetkellä pääasiallista työskentelykenttääni. Lähestyn kielenkehityksen vaikeuksia monelta eri näkökulmalta ja hyödynnän työskentelyssäni puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukena, sekä esimerkiksi musiikkia ja laulamista kuntoutuksessa.

Työskentelyni arvopohja on kuunteleva vuorovaikutus ja voimavarakeskeinen näkökulma kuntoutuksessa. Ajattelen, että jokaisesta löytyy jotain kannustettavaa, jonka pohjalta päästään positiiviseen vuorovaikutukseen.

Puheterapia on prosessi, jossa haluan toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa lapsen, perheen ja lähiympäristön aikuisen kanssa. Minulle on erityisen tärkeää ottaa huomioon lapsen perheen elämäntilanne kokonaisvaltaisesti. Haluan olla tukemassa lapsen kasvua ja kehitystä, terapiatavoitteet asetetaan yhdessä lapsen perheen kanssa ja niiden toteutumisesta keskustellaan yhdessä prosessin edetessä.

Osaamistani olen vahvistanut koulutuksien avulla ja työstä nousevan tarpeen pohjalta. Minulle on tärkeää kehittää itseäni terapeuttina ammatillisesti koulutusten kautta, mutta myös jokainen asiakas tekee minusta paremman terapeutin.