• Anu Kortelainen
  • Puheterapeutti FM
  • Työnohjaaja, STOry

 

Työskentelen puheterapeuttina asiakkaana olevan lapsen perheen ja lähiyhteisön tarpeita kuunnellen. Haluan työssäni luoda avoimen keskustelun lapsen kuntoutuksen tavoitteista sekä niihin realistisesti käytettävissä olevista keinoista ja voimavaroista. Tavoitteenani on tukea lapsen kehitys- ja kuntoutusprosessia yhdessä lapsen vanhempien ja muiden lähiaikuisten kanssa. Tuon ammatillisen osaamiseni ja työssä muodostuneen kokemuksen edistämään lapsen kuntoutumista. Minulle on kuntoutusprosesseissa tärkeää lapsen lähiaikuisten säännöllinen tapaaminen ja ajankohtaisista asioista keskusteleminen, sekä kuntoutusprosessin arvioiminen yhdessä.

Olen työskennellyt vaativan kuntoutuksen parissa yli kymmenen vuoden ajan. Ajattelen, että juuri täällä ”kenttätyössä” on mahdollisuus vaikuttaa kuntoutujina olevien lasten kehitykseen kaikkein konkreettisimmin ja pitkäjänteisimmin.  Olen päässyt työssäni tutustumaan monenlaisten vuorovaikutuksen, puheen- ja kielen kehityksen sekä laajempien kehitysvaikeuksien maailmaan. Olen kehittänyt ammatillista osaamistani myös erilaisten täydennyskoulutusten kautta. Toisaalta koko työhön orientoitumiseen ja työotteeseen ovat vaikuttaneet eniten voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus sekä työnohjaajakoulutus.

Olen työskennellyt myös terveyskeskuspuheterapeuttina ja  kuntoutustyöryhmän puheterapeuttina sairaalassa. 

Tutkinto: Filosofian maisteri, logopedian koulutusohjelma 180 ov                   Helsingin yliopisto 20.11.1999

Valviran laillistamispäätös :                                                               20.12.2000

Koulutukset:

*NDT, Bobath-peruskurssi 2007, Suomen NDT yhdistys     

 *PRT (pivot response trainining 2010, Kainuun kesäyliopisto, Kajaani

*Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö 2011, Ruskeasuon koulu               

*Kielellinen erityisvaikeus 2012, Puheterapeuttien kustannus oy

*Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla 2012, Puheterapeuttien kustannus

*A Three- Part Treatment  Plan for Oral- Motor Therapy 2012, Mun-H Center                                    

*Oral Placement Speech Disorders, Assessment and Program Plan Development 2013,

*Lasten ja aikuisten puheen apraksia -erotusdiagnostiikka ja kuntoutus 2013, OYS

*Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus  2014, pt Tuula Savinainen-Makkonen,

*Tukiviittomien jatkokurssi 2014, Avida

*Autismin kirjon asiantuntijakoulutus 2014, Oppimis- ja koulutuskeskus Onerva                                        

*Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyö puheterapeuteille 2015-2016, Dialogoc Oy  

*Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2017-2019, Dialogic Oy

 

 

      

            


Maijaliisa Mikkonen
Puheterapeutti,FM                                                                                              Sairaanhoitaja, AMK

Lasten kielellis-kognitiivisten haasteiden ja vaikeuksien sekä puhemotoristen häiriöiden kuntoutus ovat tällä hetkellä pääasiallista työskentelykenttääni. Lähestyn kielenkehityksen vaikeuksia monelta eri näkökulmalta ja hyödynnän työskentelyssäni puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukena, sekä esimerkiksi musiikkia ja laulamista kuntoutuksessa.

Työskentelyni arvopohja on kuunteleva vuorovaikutus ja voimavarakeskeinen näkökulma kuntoutuksessa. Ajattelen, että jokaisesta löytyy jotain kannustettavaa, jonka pohjalta päästään positiiviseen vuorovaikutukseen.

Puheterapia on prosessi, jossa haluan toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa lapsen, perheen ja lähiympäristön aikuisen kanssa. Minulle on erityisen tärkeää ottaa huomioon lapsen perheen elämäntilanne kokonaisvaltaisesti. Haluan olla tukemassa lapsen kasvua ja kehitystä, terapiatavoitteet asetetaan yhdessä lapsen perheen kanssa ja niiden toteutumisesta keskustellaan yhdessä prosessin edetessä.

Osaamistani olen vahvistanut koulutuksien avulla ja työstä nousevan tarpeen pohjalta. Minulle on tärkeää kehittää itseäni terapeuttina ammatillisesti koulutusten kautta, mutta myös jokainen asiakas tekee minusta paremman terapeutin.

 Tutkinnot:

Filosofian maisteri, logopedian koulutusohjelma 160 ov                                  Oulun yliopisto 30.4.2007

Sairaanhoitaja, AMK 140 ov                                                                                          Oulun seudun AMK

Valviran laillistamispäätös:                                                                                            30.4.2007

 Koulutukset:

*Dyslexia as a Challenge 2006, Helsingin Yliopisto                                       

*Neurologiset häiriöt ja logopediset haasteet 2007, Puheterpeuttiliitto                         

*Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö 2011, Ruskeasuon koulu                               

*Tukiviittomien jatkokurssi  2014, Avida                              

*OPT 1-2 (Oral Placement Therapy)  2015, Terapeija Oy                              

*Autismin kirjon asiantuntijakoulutus  2017, Oppimis- ja koulutuskeskus Onerva    

*GAS-koulutus 2018, Oulun AMK

*Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyönkoulutus puheterapeuteille 2019-2020, Dialogic Oy