• Anu Kortelainen
  • Puheterapeutti FM
  • Työnohjaaja, STOry

 

Työskentelen puheterapeuttina asiakkaana olevan lapsen perheen ja lähiyhteisön tarpeita kuunnellen. Haluan työssäni luoda avoimen keskustelun lapsen kuntoutuksen tavoitteista sekä niihin realistisesti käytettävissä olevista keinoista ja voimavaroista. Tavoitteenani on tukea lapsen kehitys- ja kuntoutusprosessia yhdessä lapsen vanhempien ja muiden lähiaikuisten kanssa. Tuon ammatillisen osaamiseni ja työssä muodostuneen kokemuksen edistämään lapsen kuntoutumista. Minulle on kuntoutusprosesseissa tärkeää lapsen lähiaikuisten säännöllinen tapaaminen ja ajankohtaisista asioista keskusteleminen, sekä kuntoutusprosessin arvioiminen yhdessä.

Olen työskennellyt vaativan kuntoutuksen parissa yli kymmenen vuoden ajan. Ajattelen, että juuri täällä ”kenttätyössä” on mahdollisuus vaikuttaa kuntoutujina olevien lasten kehitykseen kaikkein konkreettisimmin ja pitkäjänteisimmin.  Olen päässyt työssäni tutustumaan monenlaisten vuorovaikutuksen, puheen- ja kielen kehityksen sekä laajempien kehitysvaikeuksien maailmaan. Olen kehittänyt ammatillista osaamistani myös erilaisten täydennyskoulutusten kautta. Toisaalta koko työhön orientoitumiseen ja työotteeseen ovat vaikuttaneet eniten voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus sekä työnohjaajakoulutus.

Olen työskennellyt myös terveyskeskuspuheterapeuttina ja  kuntoutustyöryhmän puheterapeuttina sairaalassa.       


Maijaliisa Mikkonen
Puheterapeutti,FM                                                                                              Sairaanhoitaja, AMK

Lasten kielellis-kognitiivisten haasteiden ja vaikeuksien sekä puhemotoristen häiriöiden kuntoutus ovat tällä hetkellä pääasiallista työskentelykenttääni. Lähestyn kielenkehityksen vaikeuksia monelta eri näkökulmalta ja hyödynnän työskentelyssäni puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukena, sekä esimerkiksi musiikkia ja laulamista kuntoutuksessa.

Työskentelyni arvopohja on kuunteleva vuorovaikutus ja voimavarakeskeinen näkökulma kuntoutuksessa. Ajattelen, että jokaisesta löytyy jotain kannustettavaa, jonka pohjalta päästään positiiviseen vuorovaikutukseen.

Puheterapia on prosessi, jossa haluan toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa lapsen, perheen ja lähiympäristön aikuisen kanssa. Minulle on erityisen tärkeää ottaa huomioon lapsen perheen elämäntilanne kokonaisvaltaisesti. Haluan olla tukemassa lapsen kasvua ja kehitystä, terapiatavoitteet asetetaan yhdessä lapsen perheen kanssa ja niiden toteutumisesta keskustellaan yhdessä prosessin edetessä.

Osaamistani olen vahvistanut koulutuksien avulla ja työstä nousevan tarpeen pohjalta. Minulle on tärkeää kehittää itseäni terapeuttina ammatillisesti koulutusten kautta, mutta myös jokainen asiakas tekee minusta paremman terapeutin