Anu Kortelainen

Puheterapeutti, FM

Viitekehykseni puheterapeuttina on voimavarakeskeinen, asiakkaana olevan lapsen perheen ja lähiyhteisön tarpeita kuunteleva.  Pyrin työssäni luomaan avoimen keskustelun lapsen kuntoutuksen tavoitteista sekä niihin realistisesti käytettävissä olevista keinoista ja voimavaroista. Tavoitteenani on tukea lapsen kehitys- ja kuntoutusprosessia yhdessä lapsen vanhempien ja muiden lähiaikuisten kanssa. Pyrin tuomaan ammatillisen osaamiseni ja työssä muodostuneen kokemuksen edistämään lapsen kuntoutumista. Minulle on kuntoutusprosesseissa tärkeää lapsen lähiaikuisten säännöllinen tapaaminen ja ajankohtaisista asioista keskusteleminen, sekä kuntoutusprosessin arvioiminen yhdessä.

Olen työskennellyt vaativan kuntoutuksen parissa lähes kymmenen vuoden ajan, ja koen että juuri täällä ”kenttätyössä” on mahdollisuus vaikuttaa kuntoutujina olevien lasten kehitykseen kaikkein konkreettisimmin ja pitkäjänteisimmin.  Olen päässyt työssäni tutustumaan monenlaisten vuorovaikutuksen, puheen- ja kielen kehityksen sekä laajempien kehitysvaikeuksien maailmaan. Olen rakentanut ammatillista osaamistani myös erilaisten täydennyskoulutusten kautta.  Menetelmäkeskeisistä koulutuksista antoisimpia ovat olleet mm. puhemotoristen vaikeuksien kuntouttamiseen keskittyvien keinojen opiskelu. Toisaalta koko työhön orientoitumiseen ja työotteeseen ovat vaikuttaneet eniten perhe- ja verkostotyön koulutus sekä henkilökohtaiset työnohjausprosessit vuosien ajalta.

Olen aloittanut työurani kommunikaatioapuvälineiden käytön arvioinnissa ja ohjauksessa. Olen myös  työskennellyt terveyskeskuspuheterapeuttina ja  kuntoutustyöryhmän puheterapeuttina sairaalassa.  Pisin työkokemus minulla on muodostunut tämän hetkisestä työstäni kuntouttavana puheterapeuttina. 

Työkokemus: 

HYKS/ Lasten ja nuorten sairaala 1997                                        

-Puhetta tukevan ja korvaavan  kuntoutuksen arviointi ja suunnittelu

 Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi 1997-1998        

-Perusterveydenhuollon lapsiasiakkaat, puhe- ja kielihäiriöiset päiväkoti-
ja kouluikäiset lapset

 HUS/ Jorvin sairaala 1999-2001

- Lastenneurologian asiakkaat/ lastenneurologinen työryhmä

 Perhevapaa  2001-2004

 Kainuun maakunta –kuntayhtymä/ Kainuun keskussairaala

- Lastenneurologian asiakkaat/ lastenneurologinen työryhmä 2004-2007

Tmi Puheterapeutti Anu Kortelainen  2006-2010

- Lastenneurogiset asiakkaat/ Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus, soten maksusitoumusasiakkaat, puhe- ja kielihäiriöiset lapset

Perhevapaa 2009-2010

Puheterapia Sanaset 2011-

- Lastenneurogiset asiakkaat/ Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus, soten maksusitoumusasiakkaat, puhe- ja kielihäiriöiset lapset ja nuoret

Koulutus:

Filosofian maisteri, logopedian koulutusohjelma 1999 Helsingin yliopisto 

NDT, Bobath-peruskurssi 10 ov 2007 Suomen NDT-yhdistys, Helsinki

Autismin kirjon asiantuntijakoulutus 6 pv 2014 Oppimiskeskus Valteri, Jyväskylä

OPT (Oral Placement Therapy) 1 ja 2, 3 pv 2012, 2014 Mun-H Center, Göteborg
ja Terapeija Oy, Helsinki  

Voimavarakeskeinen perhe- ja  verkostotyön koulutus puheterapeuteille 30 op 2015   Dialogic Oy, Espoo 

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op 2017-2019 Dialogic Oy ja Snellman kesäyliopisto, Kuopio

Lisäksi lyhyitä lisäkoulutuksia autismin kirjoon, kuulovammoihin, kielellisiin erityisvaikeuksiin ja motorisiin puhehäiriöihin liittyvien kommunikaatiovaikeuksien kuntoutuksesta.


Maijaliisa Mikkonen
Puheterapeutti,FM                                                                                              Sairaanhoitaja, AMK

Lasten kielellis-kognitiivisten haasteiden ja vaikeuksien sekä puhemotoristen häiriöiden kuntoutus ovat tällä hetkellä pääasiallista työskentelykenttääni. Lähestyn kielenkehityksen vaikeuksia monelta eri näkökulmalta ja hyödynnän työskentelyssäni puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukena, sekä esimerkiksi musiikkia ja laulamista kuntoutuksessa.

Työskentelyni arvopohja on kuunteleva vuorovaikutus ja voimavarakeskeinen näkökulma kuntoutuksessa. Ajattelen, että jokaisesta löytyy jotain kannustettavaa, jonka pohjalta päästään positiiviseen vuorovaikutukseen.

Puheterapia on prosessi, jossa haluan toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa lapsen, perheen ja lähiympäristön aikuisen kanssa. Minulle on erityisen tärkeää ottaa huomioon lapsen perheen elämäntilanne kokonaisvaltaisesti. Haluan olla tukemassa lapsen kasvua ja kehitystä, terapiatavoitteet asetetaan yhdessä lapsen perheen kanssa ja niiden toteutumisesta keskustellaan yhdessä prosessin edetessä.

Osaamistani olen vahvistanut koulutuksien avulla ja työstä nousevan tarpeen pohjalta. Minulle on tärkeää kehittää itseäni terapeuttina ammatillisesti koulutusten kautta, mutta myös jokainen asiakas tekee minusta paremman terapeutin.

Työkokemus:

Kirkkonummen kunta 2006 - 2007 (kokoaikainen)

- Perusterveydenhuollon aikuis- ja lapsiasiakkaat, pääasiassa lasten puheterapeuttista tutkimusta ja kuntoutusta, sekä perheiden ohjaamista lapsen kuntoutusprosessissa

Puheterapia Sanaset 2011-2012 (osa-aikainen)

- Lastenneurogiset asiakkaat/ Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus, soten maksusitoumusasiakkaat, puhe- ja kielihäiriöiset lapset ja nuoret                            

Perhevapaa 2012 – 2014

Puheterapia Sanaset 2014 – (osa-aikainen)

- Lastenneurogiset asiakkaat/ Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus, soten maksusitoumusasiakkaat, puhe- ja kielihäiriöiset lapset ja nuoret

Koulutus:

Sairaanhoitaja, AMK 140 ov 2000 Oulun seudun AMK

Filosofian maisteri, logopedian koulutusohjelma 160 ov 2007 Oulun yliopisto

Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö 2 pv 2011  Ruskis, Helsinki, 

Tukiviittomien jatkokurssi 6 h 2014 Avida, Kajaani

OPT 1-2 (Oral Placement Therapy) 4 pv 2015 Terapeija Oy, Helsinki

Autisminkirjon asiantuntijakoulutus 6 pv 2017 Oppimiskeskus Valteri, Jyväskylä